Υποχρεωτική αναγραφή χώρας προέλευσης

Υποχρεωτική αναγραφή χώρας προέλευσης

Με το Ν.4492/18-10-2017 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στα κρέατα, σύμφωνα με τις οποίες θα αναγράφεται στην απόδειξη πώλησης της ταμειακής μηχανής για το κρέας, το είδος, το βάρος και η χώρα προέλευσης


Τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με την επισήμανση καταγωγής – προέλευσης στο κρέας, όπως αυτές κάθε φορά προβλέπονται στην Ε.Ε. και εθνική νομοθεσία, υποχρεούνται να: α) Αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής, στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν, όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές κλπ, ολογράφως ή με συντομογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

Ο όρος «καταγωγή» χρησιμοποιείται μόνο για το κρέας που λαμβάνεται από ζώα τα οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί και, ως εκ τούτου, παραχθεί εξ ολοκλήρου, σε ένα μόνο κράτος - μέλος ή τρίτη χώρα. Στην ειδική περίπτωση του κρέατος βοοειδών «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών» μπορεί να αναγραφεί αντί των χωρών εκτροφής η ένδειξη «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών».

Επίσης πρέπει να θέτουν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών τη μηνιαία εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Ζ» ειδών κατά περίπτωση από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν, καθώς και την εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Χ» ειδών κατά περίπτωση.

Επιπλέον πρέπει να προγραμματίσουν, στην περίπτωση ταμειακών μηχανών, τα είδη στην ταμειακή μηχανή και ο χειριστής να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος κάθε πωλούμενου προϊόντος. Αν η εν λόγω ταμειακή μηχανή δεν αναγνωρίζει ζυγιζόμενα είδη, ο χειριστής υποχρεούται να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος για το κάθε πωλούμενο είδος στον αντίστοιχο κωδικό είδους.

Με απλά λόγια θα πρέπει από εδώ και στο εξής τα κρεοπωλεία:

Στην ταμειακή απόδειξη να αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ζώου και παράλληλα το βάρος του έκαστου είδους
ή να εφοδιάσουν τα καταστήματα με ανάλογο λογισμικό που να είναι συνδεδεμένο με τη ζυγιστική μηχανή. Χρειάζονται προετοιμασίες και έξοδα!... Εφαρμογή σε 6 μήνες από τη ψήφιση του νόμου, μέσα Απριλίου 2018.

Επισημαίνεται ότι ήδη με τη ΚΥΑ 282438/3-4-2009, ΦΕΚ (τ.631Β) για τις ζυγαριές κρεοπωλείου, τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς και όσοι ασχολούνται με την εμπορία κρέατος, υποχρεούνται κατά τη λιανική πώληση κρέατος, ήτοι νωπού, κατεψυγμένου κλπ, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες να εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες, στις οποίες εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή), αναγράφεται υποχρεωτικά και η καταγωγή - προέλευση του πωλούμενου κρέατος.

Image

info@kreas-kreas.gr

Λεωφόρος Δημοκρατίας 63, Καρδίτσα
Τρικάλων 202, Καρδίτσα